Canpop banner


  El cura prenyat

  Identificador: marinapere
  Títol: El cura prenyat
  Tipus:
  Recol·lector: Marina Pérez Sánchez
  Informant: Elena Yáñez
  Edat informant: 53
  Localitat: El Pinós
  Data enregistrament: Maig de 2017
  Extensió:
  Text:

  Un cura que vivia al Pinòstenia queanar a un camp a dir misa. Se’n vaambell, el zagall, el monesillo per a ajudar-lo i li diu:

  -          Mira nen, ara despréstens queanar al Pinòs i dir-li almetge que vinga a vore-me, no emtrobemas moltbé.

   

  El zagallva arrearal poble i li diu al metge:

   

  -          Ha dit el cura que vajavosté, que s’hafetmalalt i no sapho que té. Posveste’n i li dius que no pucanar, que ací en el pobletincmoltsmalalts i ara en este momentno puc. Mira, que pixe en una botelleta y que te la done que jofaré per analizar-ho a vorequè es lo que té.

   

  Va tornar el zagall i el cura li diu:

   

  -          Que t’hadit el metge?

   

  -          Diu que no puc venir perque té moltsmalalts allí en el poble, que pixevosté en una botella, jo se la lleve,ellhoanalitza i ja me diràellho que té.

   

  Bueno posbé, el cura va pixar en una botelleta, se la donà al zagall i va arrearcamíavant.

   

  Quananava per un barranc, ahí hi havia unesfigueresgrandonesde bacores i havien dos dones que estavenintentant collir-les.

   

  -          Xicaquèbacoresmésgordes, i nosaltres no podem pujar. Mira, mira, ve Peret. Ah sí, sí. Ei Peret,volsfer el favor d’ajudar-nos a collir estesbacores que nosaltres no podem?

   

  -          Sí, dona!

   

  -          Hala,pos puja.

   

  -          Sísíclaro dona, però mira porte aquí una botelleta, teniucuidat no la tireuperquèastòés para llevarse-lo al metge.

   

  -          Peret mira les bacoresallàdalt,allí, alllà. Dient-li a Peretonestaven les bacores van tropezar amb la botelleta i es va derramar.

   

  I una li diu a l’altra:

   

  -          Donapixatu, pixatu, i aixina no se’n dona compte.

   

  Com que agafa la botelletai pixa. Van collir les bacores, Peretbaixa i diu:

   

  -          Bépuesme’nvaig, i la botelleta?

   

  -          Ahí, ahí on tu l’hasdeixat, en el tronc de la figuera.

   

  Agafa la botelleta i diu:

   

  -          Vale ,buenome’nvaig.

   

  -          Vale gràcies per ajudar-nos amb les bacores.

   

  Porta la botelleta al metge, hoanalitza i diu:

   

  -          Xe, es raro astò, que este home estigaaixina, estàembarassat. Pren nene, llevale al senyorcuraaixò i li diusloque té.

   

  -          Què li dic?

   

  -          Que estàprenyat

   

  El zagall va allí i el cura diu:

   

  -          Quèt’hadit el metge?

   

  -          Que m’hadit? Ara hosabrà… m’hadit que vostéestàprenyat.

   

  -          Com que prenyat?!!

   

  -          Sísíale,aparella la somera i anemon que ací no estembé.

   

  Se’ntornen al poble i el cura diu:

   

  -          Jo me’nvaig alconfessionari i a ver si alguna dona m’explicaaçó.

   

  Entra una dona i li diu:

   

  -          Vosté ha malparit alguna volta?

   

  -          Sí,senyor

   

  -          I coms’ho va arreglar?

   

  -          Pues mire, allí tinc una veïna que va fer coques en oli. A mi m’agradenmolt, ivingaminjar-ne’n, vingaminjar-ne’n, quintrastorn de panxa!. Va estrenyer aquella nit, vaigcomençar a tirar-hotot i ahí se va acabar.

   

  -          No sé, no sé, a vore, demà li preguntaré a una altra dona.

   

  Al diaseguentquans’alçà es trobàamb una altra dona i li diu:

   

  -          Tu has malparit alguna volta?

   

  -          Sí,senyor

   

  -          Com hi has fet?

   

  -          Pues mire, quanpujava un cosique estavallevant hi vaig pujar per les escaleres a estendre la roba dalt de la terrassa,vaigtropesar, vaiganarrulantcosi i joescaleresavall i el sust… aquella nit va ser…

   

  -          Buenoaixò té mésclario...

   

  En seguidadesprés li diu a la criada:

   

  -          Xica, puja al cosiallàdalt del replaner, que vaig a clavar-me dintre i tu li xives que caiga de la escalera de dalt.

   

  Puja al cosi, se clava el tiodins i li diu:

   

  -          Xira-li que caiga.

   

  -          Però no veus,senyor cura, que va a escalabrar-se? Que vol matar-se?

   

  -          Que siga lo que vulga, tu xiva-li.

   

  Poompoom, li pega un xivo. Se va a escalabrar tot i es va llitarcom va poder.

   

  -          Ja vorem, ja voremdemà. Ai, ai, ai que dolor de panxatinc, ai que malaltestic.

   

  I aquella nit, per casualitat en el pixador que pixavaell es va clavar un escarabatd’eixos que hi ha negres i diu:

   

   

  -          Aicullons, ja estàlo que era, ja està. Míralocom ha eixit, clavat al pare, [¿?]

  Arxiu:

  Reproductor MP3


  Descarregueu-vos ací l'arxiu MP3 de la rondalla

  Departament Filologia Catalana - Universitat d'Alacant - Apartat de correus, 99 - 03080 Alacant - Telèfon 34 96 590 3410 - Fax 34 96 590 9330 - dfcat@ua.es